Bonitet poslovnih subjekata - nova funkcionalnost u softCRM aplikaciji

Želite saznati godišnje prihode, rashode, prosječne plaće te ostale informacije poslovnih subjekata iz Vašeg adresara softCRM aplikacije?

Kroz adresar softCRM aplikacija dostupan je dohvat i otključavanje osnovnih podataka i financijskih rezultata poslovnih subjekata i obveznika javne objave u Hrvatskoj. Za dohvat osnovnih podataka i financijskih rezultata poslovnog subjekta kroz softCRM aplikaciju dovoljno je upisati naziv i OIB subjekta.

Za početak korištenja funkcionalnosti potrebna Vam je aktivacija boniteta i kredita
(klikom na poveznicu provjerite korake za aktivaciju).

 

Prvi dohvat botnitet podataka poslovnog subjekta

Podaci koje će se dohvatiti za potrošnju jednog kredita su:
- osnovni podaci: naziv, puni naziv, OIB, matični broj, MBS, broj zaposlenih, grupa djelatnosti, opis grupe djelatnosti, šifra djelatnosti, opis djelatnosti, adresa sjedišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto), općina, županija, datum osnivanja, telefon, fax, e-mail, web adresa.
- financijski rezultati: prihodi, rashodi, neto dobit/gubitak, gotovina na Ž-R, prosjek broja zaposlenih, ukupan trošak neto plaća, ukupni trošak osoblja, trošak poreza i doprinosa na plaću, dugoročne obveze, kratkoročne obveze, dugoročna potraživanja, kratkoročno potraživanje, temeljni kapital društva, dugotrajna materijalna imovina, amortizacija, zalihe gotove robe i sirovina, trošak kamata i sl. financijski rashodi.
 

Drugi ili svaki sljedeći dohvat bonitet podataka poslovnog subjekta

Ponovni dohvat (otključavanje) podataka poslovnog subjekta je dostupno po novom ažuriranju podataka, novo ažuriranje podataka je uključuje:
- dostupnost novih financijskih izvještaja,
- promijene naziva poslovnih subjekata,
- promjene kontakt podataka (mail, telefon, adresa ...).

 

Cijena aktivacije kredita za dohvat boniteta

Jedan kredit je dovoljan za dohvat osnovnih podataka i financijskih rezultata jednog poslovnog subjekta. Jedanput dohvaćeni podaci omogućavaju neograničeni broj njihovog pregleda te ostaju zabilježeni u adresaru SoftCRM aplikacije.

Cijena aktivacije ukupno 20 kredita za mogućnost 20 dohvata podataka iznosi 125,00 kn uključujući PDV.

 

Idi na članak - Kupovina i aktivacija kredita za dohvat boniteta poslovnih subjekata

Idi na članak - Korištenje kredita za dohvat boniteta poslovnih subjekata

 

Za sva pitanja i dodatne informacije kontaktirajte nas na eMail: podrska@soft-crm.net