Modul Blagajna - blagajnička evidencija

Modul - Blagajna

Modul - Blagajna

Evidencija prometa po blagajnama

Modul blagajna omogućava preciznu evidenciju jedne ili više blagajni. Kroz jednom definiranu blagajnu (sa valutom u kojoj se prati) može se početi sa evidencijom uplata i isplata na precizan i detaljan način za jednostavnu i efikasnu kasniju pretragu u online sustavu softCRM.

Računi naplaćeni gotovinom (novčanicama i kovanicama) automatski se evidentiraju kao uplata u blagajnu. 

U blagajni se može kreirati:

  • uplatnica - zaprimanje novca u blagajnu i povećanje iznosa u blagajni
  • isplatnica - isplata novca iz blagajne i smanjenje iznosa u blagajni
  • početno stanje blagajne

Za svaku blagajnu moguće je izraditi blagajničko izvješće za određeni period u kojem se navodi svi priljevi i odljevi novca u blagajnu te početno i završno stanje blagajne.

U svakom je trenutku moguć pregledan uvid u blagajnuukupan iznos uplataukupan iznos isplata, te trenutno stanje u blagajni.

 

U online aplikaciji softCRM moguće je definirati i fisklanu blagajnu koja se registrira u Poreznoj Upravi te se preko nje mogu izdavati maloprodajni fiskalni računi.

 

Uz svaki promet blagajne (uplatnica, isplatnica...) moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata gdje je omogućena brza i jednostavna pretraga svih dokumenata.

Promet blagajne je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu prometa. Time je kasnije moguće brže pronalaziti promete istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.