Modul Putni nalozi i loko vožnja u aplikaciji

Vođenje putnog nalog kroz online softCRM aplikaciju

Vođenje putnog nalog kroz online softCRM aplikaciju

Evidencija, obračun i upravljanje putnim nalozima

Modul putni nalog (račun) omogućava preglednu i potpunu evidenciju i planiranje putnih naloga kao i svih troškova proizašlih iz službenih putovanja. Upisivanje osnovnih podataka u program za vođenje putnih naloga kao rezultat omogućava ispis na standardni obrasc za putne naloge.
 

Putni nalog - izrada i evidencija u softCRM sustavu


Fleksibilnim, a ipak jednostavnim definiranjem faza puta, moguće je obuhvatiti kompliciranija putovanja sa više međurelacija i odredišta.

Evidentiranjem nastalih troškova zaokružuje se evidencija i praćenje putnih naloga.

U online programskom rješenju softCRM-u se za svaki putni nalog može se definirati:

 • osnovni podaci o djelatniku koji odlazi na put
 • podaci o odredištu
 • vrijeme odlaska i vrijeme povratka
 • svrha putovanja
 • povezivanje putnog naloga sa projektom
 • podaci o vozilu (marka, registracija, početno i završno stanje brojila)
 • relacije
 • domaće i iznozemne dnevnice
 • dodatni troškovi
 • izvještaj putnog naloga
 • ....
   

Putni troškovi mogu se evidentirati na putni nalog kroz online softCRM aplikaciju


Na svaki putni nalog može se evidentirati trošak nastao na putu. Pritom se u troškove naloga ubraju i dnevnice, naknada za korištenje privatnog prijevoznog sredstva, trošak smještaja i goriva, a sa druge strane se može evidentirati akontacija (predujam), a koja se računa u minus. 

Uz svaki putni nalog moguće je vezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti npr. račun sa pute te se on kao takav učitava sa računala.​ Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata vezanih za putne naloge.

Putni nalog je moguće dodatno kategorizirati (tagirati) te time dodatno definirati tip i vrstu puta. Time je kasnije moguće brže pronalaziti putne naloge istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.

 

Knjiga i evidencija putnih naloga u softCRM programu


Program softCRM omogućava više načina ispisa evidencije putnih naloga, a uz to nudi i pohranu u .XLS, .CSV i .HTML formatu.