Modul Anketa - ocjenjivanje djelatnika

Kroz softCRM aplikaciju se mogu voditi interne ankete. Svrha provođenja anketa je međusobno ocjenjivanje djelatnika kako bi se ukazalo na njihove slabosti, snage, prilike i potencijale za razvoj tijekom radnog vijeka.

 

1) Grupe i pitanja (vidljivo samo administratoru)


Kroz Grupe i pitanja se definiraju:

 • kategorija: zajednički naziv grupe pitanja, npr. interpersonalne vještine,
 • opis kategorije: omogućava unos teksta u kojem se grupa pitanja može detaljnije opisati,
 • aktivno: omogućava da se određena kategorija više ne prikazuje kao aktivna,
 • pitanja: na opciju Dodaj se može dodati neograničeni broj pitanja u zadanu kategoriju.
   


Slika 1. Definiranje Grupe i pitanja za provođenje anketa

 

2) Ankete (vidljivo samo administratoru)


Na Anketama se na opciju Dodaj unosi pojedinačna anketa. Za svaku anketu koja se definira potrebno je odabrati:

 • ocjenjivani: osoba (djelatnik) koja se ocjenjuje,
 • ocjenjivač: osoba (djelatnik) koja ocjenjuje,
 • datum: datum od kada će se anketa primjenjivati,
 • organizacijska jedinica i radno mjesto: popunjavaju se automatizmom, informacije se odnose na ocjenjivanu osobu (kako bi se lakše definirala pitanja ocjenjivaču),
 • popunjavanje: opcija je dostupna ocjenjivaču kako bi dao znak administratoru da je anketa popunjena,
 • aktivno: potrebi se može anketa staviti kao neaktivna,
 • završena: služi administratoru da bi nakon popunjavanja ankete od strane ocjenjivača mogao označiti da je anketa završena,
 • popunjena: opciju koristi ocjenjivač, aministratoru je vidljiva kvačica kad ocjenjivač stavi da je anketa popunjena.

2.a) Definiranje pitanja na anketi:

 • administrator kod definiranja ankete može odabrati sva pitanja ili samo određena pitanja iz kategorije
 • odabrana pitanja će se pojaviti na anketi zadanom ocjenjivaču i za određenog djelatnika,
 • ako je na određenu anketu potrebno uključiti Dodatnu napomenu i Prijedlog za razvoj, za iste je potrebno staviti kvačicu u predviđeno polje.

2.b) Praćenje popunjenosti ankete:

 • administratoru je vidljiv postotak popunjenosti pojedine ankete,
 • kad je anketa popunjena na 100% i kada je stavljena kvačica u polje Popunjena, administrator preostaje da označi anketu sa kvačicom u polje Završena,
 • po završetku ankete može se ispisati izvještaj na opciju Ispiši,
 • izvještaj je namijenjen da se isprinta i odradi kratak razgovor u kojem bi se djelatniku prezentiralo kako su ga kolege ocijenili.
   

Slika 2. Definiranje ankete i praćenje njezine popunjenosti

Slika 3. Izvještaj o provođenju ankete za određenog djelatnika
 

3) Moje ankete (vidljivo svima, tj. ocjenjivačima i administratoru)

 

 • kategorija Moje ankete se prikazuje svim ocjenjivačima/djelatnicima,
 • svakom ocjenjivaču vidljive su samo ankete koje on mora popuniti,
 • anketa se od strane ocjenjivača ne mora popuniti od jedanput,
 • u bio kojem trenutku ocjenjivač može prekinuti popunjavanje ankete i pritom upisane odgovore spremiti te kasnije nastaviti s njihovim popunjavanjem,
 • kada ocjenjivač/djelatnik popuni anketu važno je da stavi oznaku u polje Završena,
 • anketa se ne može završiti prije nego li su popunjeni svi odgovori.
   

Slika 4. Popunjavanje ankete
 

4) Rezultati ankete (vidljivo samo administratoru)

 

 • na rezultatima ankete se mogu pregledati zbirni rezultati za određenog djelatnika i na određeni dan provođenja ankete.
 • rezultati prikazuje sve osobe koje su popunjavale anketu za određenog djelatnika,
 • uz svaku kategoriju i pitanje su prikazane prikazane sve ocijene od ocjenjivača,
 • u posljednjem stupcu prikazana je prosječna ocjena po pitanjima i kategorijama,
 • u posljednjem retku prikazana je prosječna ocjena po ocjenjivaču.
   

Slika 5. Pregled rezultata ankete