Osnovna sredstva

U aplikaciji smo dodali novi modul Osnovna sredstva koji omogućava unos osnovnih sredstava poduzeća koje koristi u svom poslovanju.

 

Grupe osnovnih sredstava definiraju kategorije osnovnih sredstava prema postotku godišnje amortizacije.

 

Lista osnovnih sredstava daje pregled svih osnovnih sredstava poduzeća koje su unesene u aplikaciju. Kod dodavanja novog osnovnog sredstva obuhvatili smo unos svih bitnih podataka. Na kartici povijest mogu se vidjeti sve promjene nastale sa promatranim sredstvom, od  iznosa godišnje amortizacije, otpisanog duga do drugih promjena napravljenih promjenom podataka.

Ovim modulom omogućili smo automatsko i pregledno praćenje osnovnih sredstava poduzeća, čime se olakšava i pospješuje poslovanje.