Postavke računa

Dodane su postavke kojima se određuje defaultni žiroračun, te defaultni template za izlazne račune. Prilikom kreiranja računa po ugovoru automatski se popunjavaju polja na računu.

Ugovori su dodatno dorađeni mogućnošću kategoriziranja i dodavanja dokumenata.

 

Dodali smo opciju da se račun prikazuje prema pravilima fiskalizacije, te povezali osnovnu blagajnu sa djelatnikom čime se postiže dodavanje blagajne na račun.

Dodatno smo poboljšali opcije vezane uz fiskalizaciju računa, izrada provjere za fiskalizaciju blagajne. 

 

Uz navedene promjene račun smo poboljšali i dodavanjem novih polja važnih za fiskalizaciju.