Korištenje kredita za dohvat boniteta poslovnih subjekata

  • Nakon kupovine i aktivacije kredita za dohvat boniteta poslovnih subjekata u adresaru softCRM aplikacije na tabu Tvrtka dovoljno je upisati naziv i OIB poslovnog subjekta.
  • Ukupno/trenutno stanje Vaših kredita za dohvat boniteta dostupno je na tabu Bonitet.

  • Ako su kupljeni i aktivirani krediti omogućen je i dohvat osnovnih podataka i fincijskih rezultata poslovnih subjekata obveznika javne objave u Hrvatskoj klikom na Dohvat podataka.
  • U aplikaciji se najprije prikaže obavijest : "Ukoliko nastavite potrošit ćete 1 kredit. Da li ste sigurni da želite nastaviti?". Ako nastavite potvrdnom radnjom na OK, stanje kredita će se umanjiti za 1, a aplikacija će dohvatiti bonitetne podatke poslovnog subjekta.
  • Dohvaćeni podaci ostaju zapamćeni u adresaru za buduće preglede.

  • Prilikom dohvata podataka na ekranu će se ispisati "Molimo pričekajte" jer bi otključavanje podataka moglo potrajati nekoliko sekundi.

  • Po uspješnom dohvatu podataka prikazat će se obavijest "Podaci uspješno dohvaćeni."

  • Osnovni podaci poslovnog subjekta koji će se dohvatiti su: naziv, puni naziv, OIB, matični broj, MBS, broj zaposlenih, grupa djelatnosti, opis grupe djelatnosti, šifra djelatnosti, opis djelatnosti, adresa sjedišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto), općina, županija, datum osnivanja, telefon, fax, e-mail, web adresa.

  • Financijski rezultati poslovnog subjekata koji će se dohvatiti su: prihodi, rashodi, neto dobit/gubitak, gotovina na Ž-R, prosjek broja zaposlenih, ukupan trošak neto plaća, ukupni trošak osoblja, trošak poreza i doprinosa na plaću, dugoročne obveze, kratkoročne obveze, dugoročna potraživanja, kratkoročno potraživanje, temeljni kapital društva, dugotrajna materijalna imovina, amortizacija, zalihe gotove robe i sirovina, trošak kamata i sl. financijski rashodi.

Za sva pitanja i informacije kontaktirajte nas na: +385 (0)40 390 997