Dorada putnih naloga

Na tuzemnim putnim nalozima izračun dnevnice vrši se automatski prema unesenom vremenu polaska i vremenu povratka. Navedenu dnevnicu moguće je promijeniti unosom željenih sati i minuta.

 

Omogućili smo ispis izvještaja putnog naloga kao zaseban dokument koji nadopunjava podatke iz pripadajućeg putnog naloga.

 

Dodana mogućnost kreiranja ulaznog računa iz narudžbenice. Kako bi imali potpunu evidenciju nad troškovima poslovanja omogućili smo automatsko kreiranje ulaznog računa iz narudžbenice bez potrebe ponovnog unosa podataka.