Dvojezični i dvovalutni predložak računa te dorada radnih naloga

Za lakše poslovanje korisnika sa inozemnim partnerima dodali smo defaultni predložak izlaznih računa na dva jezika.

Uz hrvatski jezik svi podaci ispisuju se i na drugom jeziku, jeziku komunikacije sa tom tvrtkom (engleski ili njemački).

Uz dvojezičnost svi iznosi prikazuju se i u dvije valute. Uz kunu prikazuje se i druga valuta npr. euro ili dolar.

Iznosi u kunama se preračunavaju prema srednjem tečaju HNB-a na datum izrade računa.

 

Unaprijedili smo izradu radnih naloga na više načina:

  • Mogućnost izrade izlaznog računa direktno iz radnog naloga ( preuzimanje tvrtke i stavaka te napomene)
  • Dodavanje opisa stavki na radnom nalogu
  • Mogućnost izrade radnog naloga za više djelatnika