Grupna kategorizacija na Izlaznim i Ulaznim računima

Za jednostavnije vođenje kategorizacije na Ulaznim i Izlaznim računima implementirali smo funkcionalnost Grupna promjena kategorizacije.

Grupna promjena kategorizacije omogućava istovremeno dodjeljivanje kategorizacije na više Izlaznih/Ulaznih računa, neovisno o tome je li na nekom od računa već prethodno dodijeljena neka druga kategorizacija.

Kako grupna promjena kategorizacije funkcionira na primjeru Izlaznih računa?

Najprije je potrebno na zbirnom pregledu Izlaznih računa označiti kvačicom sve Izlazne račune kojima se želi dodijeliti ista ili promijeniti postojeća kategorizacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Označavanje Izlaznih računa za promjenu grupne kategorizacije

 

Na desni klik mišem na bilo koji od označenih Izlaznih računa otvara se padajući izbornik u kojem je potebno odabrati opciju Grupna promjena kategorizacije. Nakon čega se otvara prozor sa svim mogućim kategorizacijama unutar Izlaznih računa.

 

Ako je polje za unos kvačice ispred naziva neke od kategorizacija prazno, znači da promatrana kategorizacija nije dodijeljena ni jednom od odabranih izlaznih računa.

 

Slika 2. Izlazni računi bez dodijeljene kategorizacije

 

Ako se u polju za unos kvačice neke od kategorizacije nalazi crtica, znači da neki od odabranih Izlaznih računa, ali ne svi imaju dodijeljenu promatranu kategorizaciju.

 

Slika 3. Kategorizacija je dodjeljena samo nekim izlaznim računima

 

Ako je evidentirana kvačice u polju ispred neke kategorizacije, znači da je promatrana kategorizacija već dodijeljena svim odabranim izlaznim računima.

 

Slika 4. Svim izlaznim računima je dodjeljena ista kategorizacija

 

Za više informacija o Grupnoj promjeni kategorizacije u aplikaciji javite nam se na mail podrške: podrska@soft-crm.net