Unaprijeđenje naprednog filtera

Postojeći napredni filter smo dodatno unaprijedili dodavši mogućnost filtriranja svih polja prema pravilima opreacija I i ILI. Pri dnu prozora filtera nalazi se oba dvije opcije te prilikom filtriranja možete odabrati koju želite koristiti. 

Pravilo I podrazumijeva da željeni rezultat mora zadovoljavati sve kriterije definirane u filteru, odnosno sva definirana polja.

Pravilo ILI podrazumijeva uniju rezultata koji zadovoljavaju barem jedan od kriterija definiranih u filteru.

Npr. ako u filteru definirate polje mjesto kao Zagreb te u kategorizaciji označite kategoriju kupac, tada će aplikacija kod prvog slučaja, pravila I prikazati samo one kupce koji su locirani u Zagrebu. Ako bi odabrali pravilo ILI tada će se prikazati svi kupci bez obzira od kuda su te sve tvrtke koje se nalaze u zagrebu bez obzira da li je u pitanju kupac, dobavljač i dr.

 

 

Dodana provjera blagajne prilikom izrade računa iz računa iz predujam, iz ponude ili ugovora. Na taj način korisnik može sam odabrati za koju blagajnu (ako ima više blagajni)  želi izraditi račun.