Unos cijene i količine sa više decimala

U aplikaciji softCRM omogućili smo unos cijena i količina sa više decimala, odnosno odabir od 0-4 decimale. Navedeni broj željenih decimala odabire se u Osnovnim vrijednostima.

Moguće je posebno definiranje broja decimala kod prodajnih dokumenata, odnosno kod ponuda, izlaznih računa i otpremnica te posebno kod narudžebnica.

Ako se odabere veći broj decimalnih mjesta kod jednog od dokumenata, automatski se omogućuje unos cijene proizvoda na taj broj decimala.

Iznos sa željenim brojem decimalnih mjesta unosi se na jediničnoj cijeni te se rade izračuni prema tom broju. Konačni iznosi vezani za netto, PDV i brutto zaokružuju se na dvije decimale te se kao takvi prikazuju na predlošcima ispisa.

 

 

Omogućili smo unos defaultne vrijednosti za datum valute ponude od datuma ponude na način kako je to napravljeno i kod računa, u Osnovnim vrijednostima apikacije. Pokraj polja Datum valjanosti dodali smo gumb koji izračuna datum prema unesenoj osnovnoj vrijednosti.