Zapisnik o promjeni cijena

Zapisnik o promijeni cijena je obavezan dokument koji moraju izrađivati svi trgovac koji se bave prodajom na malo. Od sad se Zapisnik o promjeni cijena može voditi kroz softCRM aplikaciju.

U modulu Proizvodi dodana je kategorija Zapisnik o promjeni cijena.
Novi zapisnik dodaje se ručno kroz opciju Dodaj.
 Nakon što se evidentiraju i spreme osnove informacije kao što su: datum, trgovina, tarifni broj, porezna stopa, valuta i sl. otvaraju se dodatne kartice: Stavke, Dokumenti, Kategorizacija.
 Kartica Stavke omogućava evidentiranje u zapisnik svih proizvoda kod kojih je došlo do povećanja ili smanjenja cijene.

Dodavanjem nove stavke otvara se prozor u kojem se može definirati: proizvod, jedinica mjere,  količina, stara cijena, stari iznos, nova cijena, novi iznos, razlika cijene, iznos povišenja (ulaz) ili iznos sniženja (izlaz), datum promijene cijene te proizvoljno upisati interna napomena.

Nakon što se evidentira količina te stara i nova cijena aplikacija automatski izračnava nove iznose, te ukupno povišenje ili snjiženje.
 


Kartica Dokumenti omogućava da „okačite“ neki vezani dokument sa Vašeg računala.
 


Posljednja kartica Kategorizacija omogućava proizvoljno definiranje vrste zapisnika o promijeni cijena. Novu vrstu možete dodati na način da upišete željeni naziv u bijelo polje pri dnu prozora te odaberete opciju Dodaj kategoriju.