Pitanje: Može li vanjski suradnik koristiti softCRM?

Odgovor: Da, vanjski korisnik može koristiti softCRM sa jednakim mogućnostima i pravima kao i unutarnji korisnik.