Novosti

Dodana povijest na osobama

Pojedina poduzeća više posluju sa fizičkim osobama nego pravnima pa smo iz tog razloga dodali povijest aktivnosti i dokumenata i na osobe. 

Financijsko stanje na skladištu na određeni dan

U kategoriji stanje na skladištu dodali smo datum pomoću kojeg je moguće pretražiti stanje na točno određeni dan. Stanje je moguče provjeriti za sva skladišta zbirno ili za svako skladište posebno.

Ispis otpremnice bez cijena i spremanje dokumenata sa vlastitim nazivom

U aplikaciji softCRM omogućili smo ispis otpremnice bez cijena, kada se navodi samo naziv proizvoda, jedinica mjere te količina. 

Obavijest o ukidanju podršci za Silverlight na pregledniku Google Chrome

Obavještavamo Vas da Google u rujnu 2015. godine ukida podršku za Silverlight, odnosno pristup aplikaciji softCRM više neće biti moguć u novijim verzijama preglednika Google Chrome. Za neometani rad molimo Vas da koristite preglednike Mozilla Firefox ili Internet Explorer.

Odobravanje ponude sa većim iznosom

Za pojedine ponude potrebno je odobrenje određenog djelatnika (npr. direktora, uprave...) kako bi se iste mogle izdati u željenom obliku. Ovu mogućnost dodali smo i u aplikaciju softCRM na način kako ćemo opisati u nastavku.

Dorada obrasca za evidenciju radnog vremena

Prema novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima dodana su nova obavezna polja koja se odnose na detaljniji prikaz odsustva djelatnika i rada. Uz to propisuje se i obaveza vođenja evidencije dnevnog i tjednog odmora djelatnika.

Unos cijene i količine sa više decimala

U aplikaciji softCRM omogućili smo unos cijena i količina sa više decimala, odnosno odabir od 0-4 decimale. Navedeni broj željenih decimala odabire se u Osnovnim vrijednostima.

Izrada računa iz predujma prema ponudi

Predujam (odnosno račun sa oznakom predujam) se radi iz ponude na standardni način kao i do sada. Iz ponude se direktno može izraditi novi račun pomoću funkcije Kreiraj račun. Kreiranjem računa na taj način ponuda se automatski označava kao prihvaćena.

Unaprijeđena evidencija dolazaka i odlazaka djelatnika te povezivanje sa šihtericom

Izmijenili smo princip rada postojeće evidencije dolazaka i odlazaka kako bi informacija o radnom vremenu djelatnika bila što ažurnija i točnija.

Dodan tabelarni pregled sa informacijom o broju tvrtki, osoba i djelatnika u aplikaciji

Kako bi u svakom trenutku znali s koliko tvrtki i osoba poslujete te koliko je djelatnika evidentirano u aplikaciji softCRM dodali smo novi tabelarni pregled Tvrtke, osobe djelatnici.

Dorada POS obračuna te izlaznih računa

Omogućili smo prikaz obračuna maloprodajnih računa za odabranog djelatnika i/ili blagajnu ali i za sve djelatnike i sve blagajne. 

Izrađena mobilna aplikacija softCRM TimeSheet za evidenciju radnog vremena terenskih djelatnika

Aplikacija omogućava evidenciju radnog vremena djelatnika koji rade terenski te su zbog toga često izvan matičnog poduzeća i ureda. Instalacijom softCRM TimeSheet-a moguće je napraviti evidenciju dolaska (prijavu) i odlaska (odjavu) djelatnika u svakom trenutku i na bilo kojoj lokaciji gdje se trenutno nalazi djelatnik.

Povezivanje računa i otpremnica, skidanje sa skladišta tijekom prodaje

Za lakšu evidenciju stanja na skladištu povezali smo izlazne račune i otpremnice. Na prozoru za izlazne račune dodali smo novu funkciju Kreiraj otpremnicu pomoću koje se kreira nova otpremnica sa svim podacima navedenima na računu. 

Automatsko spremanje novih proizvoda na stavkama dokumenata i masovni ispis

Omogućili smo automatsko spremanje novih proizvoda/usluga u bazi prilikom upisa stavke na ponudi, izlaznom računu i narudžbenici.

Izrada računa iz više ponuda

Kako bi što lakše upravljali svojim financijskim dokumentima dodali smo mogućnost izrade računa iz više ponuda. Ovom opcijom aplikacija omogućava da na jednostavan način naplatite sve što je odrađeno za pojedinog klijenta/kupca bez potrebe da svaku stvar zasebno fakturirate. 

Povijest cijena na stavkama

Na stavkama dokumenata ( ponuda, izlazni račun i narudžbenica) omogućili smo pregled povijesti cijena. Cijene koje se prikazuju u povijesti vezane su za tu stavku i tog kupca na temelju prošlih dokumenata tog tipa, koje ste izradili u aplikaciji za njih. 

Unaprijeđenje naprednog filtera

Postojeći napredni filter smo dodatno unaprijedili dodavši mogućnost filtriranja svih polja prema pravilima opreacija I i ILI. Pri dnu prozora filtera nalazi se oba dvije opcije te prilikom filtriranja možete odabrati koju želite koristiti. 

Izračun troškova na projektima

Omogućili smo prikaz troškova na projektu u različitim valutama. Sada više ne moraju svi troškovi za određeni projekt biti u istoj valuti, valuti projekta, već se svi troškovi mogu unijeti onako kako su i nastali.

Slanje poruka (mailova) kupcima

Dodali smo novu kategoriju poruke kupcima koja omogućava slanje mailova tvrtkama i osobama iz adresara aplikacije. Prilikom kreiranja nove poruke kupcima moguće je odabrati tvrtku i/ili osobu pomoću naprednog filtera.

Zahtjev za odsustvo sa rada

U kadrovskoj evidenciji  dodali smo novu kategoriju zahtjev za odsustvo s rada. Ona omogućava slanje zahtjeva za bilo koju vrstu odsustva kao što su godišnji, bolovanje, roditeljsko bolovanje i dr. Na taj način djelatnik (ili uprava) koji je zadužen za ljudske resurse unutar poduzeća može lakše pratiti tko je kada na godišnjem te spriječiti eventualno preklapanje godišnjih odmora djelatnika koji rade na istom projektu.

Povezivanje komunikacije i događaja

Kako bi što lakše pratili događaje vezane za tvrtku omogućili smo odabir više tvrtki za jedan događaj. Odabir više tvrtki olakšava stvar kada se npr. ide a službeni put u kojem se posjeti nekoliko kupaca/klijenata. Na taj način ne morate za svaku tvrtku kreirati poseban događaj već možete jednim događajem uključiti sve tvrtke.

Kreiranje ponavljajućih događaja

U aplikaciji softCRM omogućili smo kreiranje događaja koji se periodički ponavljaju. Ponavljajući događaj može se definirati na prozoru već postojećeg događaja.

Pregled rezime tvrtke

U aplikaciji softCRM implementiran je novi pregled Rezime tvrtke koji omogućava pregled svih važnih događaja i dokumenata vezanih za odabranu tvrtku.

Napredan filter na događajima, unos projekata na svim dokumentima

Kako bi praćenje i upravljanje tvrtkama bilo što učinkovitije dodali smo mogućnost odabira odgovornog djelatnika. U ovom polju za svaku tvrtku se može odabrati koji djelatnik je zadužen za nju. Sukladno tome dodali smo novi filter na pregledu tvrtki Moje tvrtke u kojem se djelatniku prikazuju samo one tvrtke za koje je zadužen.

Evidencija edukacije djelatnika

Stalna edukacija i doškolovanje djelatnika je iznimno važno zbog konkurentnosti i praćenja trendova na tržištu. Kako bi pratili napredak djelatnika u softCRM aplikaciji, dodali smo novu karticu Edukacija.

Prikaz projekata po organizacijskim jedinica, izrada projekta iz ponude

Omogućili smo povezivanje projekata sa organizacijskim jedinicama odnosno odjelima. Na taj način smo omogućili odabir vođenja projekata prema tvrtkama ili prema odjelima, ovisno o potrebama poduzeća. Svaki odjel može zasebno voditi svoje projekte i na taj način pratiti svoju učinkovitost.    

HAMAG-BICRO potpis ugovora

Softwise i HAMAG-BICRO potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Evidencija blagdana te prikaz na kalendarima i odsutnosti sa rada

Na pregledu odsutnosti sa rada označili smo dane blagdana crvenim okvirom polja, kao i kod nedjelje. Kada se mišem pozicijonira na određeni blagdan (datumsko polje koje je blagdan) tada se na prvom mjestu prikaže naziv tog blagdana te nakon toga odsustva djelatnika ukoliko su definirana.

Grafička analiza prodaje

Vrlo često grafički prikaz puno više govori nego brojevi u kojima je teško iščitati što je važno. Zbog toga smo na izlaznim računima dodali grafičku analizu prodaje koja se sastoji od nekoliko grafikona važnih za odlučivanje i daljnje korake. 

Grupni zadaci, analiza izlaznih računa

Na projektima dodana nova kategorija Grupni zadaci koja ima sve mogućnosti kao i već postojeći zadaci. Osnovna razlika je u tome da se grupni zadaci mogu istovremeno dodijeliti više djelatnika te prilagođenja timskom radu na jednom zadatku.

Odsutnost sa rada na kalendarima, Analiza po voditelju

Za što lakše planiranje obaveza i rokova potrebna je točna informacija o raspoloživim djelatnicima. Zbog toga smo dodali odsutnost sa rada na tjedni i mjesečni kalendar kako bi uvijek znali tko se nalazi u poduzeću, tko je na godišnjem, bolovanju... te kad se vraća.   

Unaprijeđeno filtriranje na izlaznim računima

Na izlaznim računima dodan je novi filter koji prikazuje sve račune u ovoj godini. Dodali smo novu funkciju za poništavanje filtera i vraćanje na defaultni koji je postavljen u osnovnim vrjednostima. Nova funkcija poništi vraća defaultni filter te briše i unesene podatke u polju za pretragu.

Dodatne mogućnosti na proizvodima i projektima

U analizi projekta (na pregledu projekta) dodani su podaci o voditelju i članovima tima te opisu projekta.

Promjena statusa događaja

U sustavu softCRM omogućili smo promjenu statusa događaja na dva načina.

Pregled svih događaja

Na tjedni kalendar obaveza dodani su događaji uz ostale, već postojeće obaveze. Na tjednom kalendaru prikazuju se sve bitne informacije vezane uz događaj, kao što su naziv, period, voditelj, sudionici, opis, tvrtka, projekt, lokacija.  

Dodjela djelatnika na proračun projekta

Omogućili smo da se prilikom kreiranja projekta, članovi tima automatski zapišu na proračun projekta. Na taj način je olakšano vođenje evidencije o proračunu te je potrebno odabrati samo postotak kojim djelatnik sudjeluje na proračunu ili pak apsolutna vrijednost.  

Analiza po djelatnicima i dorađene otpremnice

U modulu projekti dodana je nova kategorija analiza po djelatnicima u kojoj smo dodali izvještaj analiza po proračunu. Prihodi se mogu provjeriti u željenom vremenskom roku te se prikazuje sav prihod na svim projektima na kojima je djelatnik radio u tom periodu.  

Dorađene obavijesti koje se šalju na mail

Kako bi obavijesti koje korisnici dobivaju na mail bile što korisnije i jednoznačnije promijenili smo naslov svake obavijesti, tako da je sada jedinstven za svaku pojedinu obavijest.

Potpuna evidencija ulaznih računa

U sustavu softCRM omogućili smo kreiranje ulaznog računa na osobu. Kako bi imali potpunu evidenciju troškova, sada se ulazni računi uz tvrtku mogu kreirati i na pojedinu osobu koja nije vezana ni za jednu tvrtku. Uz osobu dodali smo gumb kojim se mogu provjeriti svi podaci vezani za tu osobu.

Unaprijeđen modul nabave

Na prozoru za unos osoba u sustav softCRM omogućili smo pregled tvrtke, ako je osoba vezana za određenu tvrtku. Prilikom pregleda podataka o određenoj osobi sada možete pomoću gumba odmah pogledati i sve podatke vezane uz tvrtku u kojoj radi ta osoba.  

Promijenjena osnovna funkcionalnost gumbova

Dosadašnji gumbovi i njihova funkcionalnost - spremi i zatvori te otkaži - zamijenjeni su gumbovima spremi te zatvori. Novi gumb spremi ima funkcionalnost spremanja podataka. Gumb zatvori ima istu funkcionalnost kao i prijašnji gumb otkaži, odnosno samo zatvara željenu formu bez spremanja.

Dorada putnih naloga

Na tuzemnim putnim nalozima izračun dnevnice vrši se automatski prema unesenom vremenu polaska i vremenu povratka. Navedenu dnevnicu moguće je promijeniti unosom željenih sati i minuta.  

Pregled zauzetosti djelatnika

Kako bi korisnici u svakom trenutku znali kome mogu dodijeliti zadatak dodali smo pregled zauzetosti djelatnika. Pregled zauzetosti djelatnika prikazuje listu svih zadatak po djelatnicima sa definiranim krajnjim rokovima. Na taj način možete odmah vidjeti tko ima koliko zadataka, kome možete dodijeliti novi zadatak te koji krajnji rok zadatka definirati.

Dodana analiza zadataka

Na pregledu zadataka dodana analiza zadataka koja daje više informacija o zadacima koji se trenutno nalazi na listi. Zadatke je moguće dodatno filtrirati prema projektima te prema završenosti i nezavršenosti zadataka.  

Inozemni putni nalozi

Unaprijedili smo postojeće putne naloge sa mogućnošću izrade inozemnih putnih naloga. Na inozemnom putnom nalogu sada je moguće definirati dnevnicu za svaku državu kroz koju se putuje.

Rekapitulacija projekata

Rekapitulacija projekta omogućava pregled završenosti projekta u nekom vremenskom razdoblju te proračun tih projekata.

Dodan modul nabava

Kako bi cijeli ciklus poslovanja bio evidentiran u SoftCRM aplikaciji izradili smo novi modul Nabava. Nabava nam daje potpunu informaciju o stanju i vrijednosti narudžbenica prema nekom dobavljaču.

Dodatne mogućnosti na projektu

U aplikaciju je omogućeno da se prilikom dodavanja novog zadatka djelatnik može definirati kao član tima na projektu, iako ranije na projektu nije definiran.

Projekti za fizičke osobe

Omogućili smo vezu između osobe i projekta. Sada se projekt može kreirati i na fizičku osobu (klijenta, kupca) a ne samo na pravnu osobu (tvrtku).

Unaprijeđeni zadaci

Na zadacima smo dodali nove filtere za pretraživanje. Uz postojeće filtere Nezavršeni zadaci za mene, Nezavršeni zadaci od mene i Svi dodali smo dva nova filtera, Nezavršeni zadaci na mojim projektima i Završeni zadaci na mojim projektima.